Про кафедру

Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара була створена у 1933 році на природничому факультеті з ініціативи відомих українських учених академіків Д. Д. Свіренка, Г. М. Висоцького і професора О. Л. Бельгарда.
Навчальний процес забезпечують 6 кандидатів біологічних наук: доц. В.А.Горбань, доц. О.М.Масюк, доц. О.І.Лісовець, доц. В.М.Яковенко, доц. М.С.Якуба, доц. О.В.Котович; завідуюча навчальної лабораторії Т.І. Косогубова.
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 101 «Екологія».
Основні (профілюючі) дисципліни:  Екологія. Ботаніка. Геоботаніка. Ґрунтознавство. Географія рослин і ґрунтів.
Основні курси спеціалізації: Степове лісознавство. Ґрунтово-геоботанічне картографування з основами землевпорядкування. Екологія рослин та ґрунтів. Регіональна флористика. Екофлора України. Рекультознавство. Фітоіндикація та фітомеліорація. Охорона рослинного світу.
Студенти кафедри проходять практику переважно на базі Науково-навчального центру ДНУ «Присамарський біосферний біогеоценологічний стаціонар ім. О. Л. Бельгарда». Це один з центрів України з вивчення степових екосистем та загальної екології. Він входить до складу мережі екологічних стаціонарів України та ЮНЕСКО, має наукові та навчальні лабораторії. На базі стаціонару проводяться міжнародні, всеукраїнські конференції, симпозіуми.
Кафедра очолює роботу Комлексної експедиції з дослідження лісів степової зони Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, яка була створена у 1949 році професором О. Л. Бельгардом.
Основні напрямки наукових досліджень. Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології – це науковий центр із проблем екології, геоботаніки, лісознавства та рекультивації земель. За часи існування її фахівці розробили ряд найактуальніших сучасних наукових напрямів, таких як техногенна біогеоценологія, конструктивна геоботаніка, комп’ютерне моделювання штучних лісів, радіоекологія, біоенергетика, мікроморфологія ґрунтів, фітомеліорація, екокліматологія, пертинентна біогеоценологія, рекультознавство, ґрунтове й геоботанічне картування, біологічний моніторинг, охорона природи і раціональне природокористування, основи земельного кадастру і бонітування ґрунтів в умовах земельної реформи, наукове обґрунтування одержання екологічно чистої продукції, методи реконструкції і підвищення естетичної цінності лісо-паркових ландшафтних зон, міських та селищних лісомеліоративних насаджень та ін.
Пріоритетними напрямками є:
– розробка екологічних принципів відновлення і створення захисних лісів в степу,
– збереження біорізноманіття і формування екомережі степового Придніпров’я шляхом заліснення неугідь та техногенно-забруднених земель;
– розробка заходів охорони, відновлення, раціонального використання та оптимізації лісових екосистем на землях, порушених гірничими роботами.
На кафедрі функціонують магістратура, аспірантура та докторантура. Наукова робота проводиться в лабораторіях – мікроморфології, хімії та фізики ґрунтів, радіоекології, біології та біоенергетики ґрунтів, лісової рекультивації, в науковому гербарії.
Кафедра організувала і керувала роботою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю «Екологія», де з 1972 року дотепер захищено 74 докторські та 224 кандидатські дисертації. Кафедра видає фахові наукові журнали «Fundamental and Applied Soil Science», «Екологія та ноосферологія» і міжвузівський фаховий збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та рекультивації земель».
Співробітники кафедри понад 40 років виконують держбюджетні теми, пов’язані з науковими розробками способів лісової рекультивації земель, порушених вугільною промисловістю. Наукові концепції співробітників кафедри узагальнюються в численних монографіях та наукових міжвузівських збірниках, у міжнародних журналах  та ін.
Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету – єдина кафедра подібного профілю в Україні. Вона готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, доктор філософії. На сьогодні випускники цієї кафедри працюють у науково-дослідних закладах України та зарубіжжя, викладають дисципліни загальнобіологічного, екологічного, хімічного змісту в університетах, академіях, коледжах, ліцеях, середніх школах, працюють у службах моніторингу (контролю екологічного стану довкілля), екологічних лабораторіях на промислових підприємствах, в установах, що спеціалізуються на відновленні земель, порушених господарською діяльністю, та на консультативній роботі, пов’язаній з упровадженням екологічно чистого землекористування (проектування, екологічна експертиза та ін.).
Кафедра за своїм змістом екологічна: синтезує у своїх наукових напрямах такі компоненти біосфери як фітоценоз, ґрунти та клімат, забезпечує навчальний процес на біолого-екологічному факультеті з екології та охорони навколишнього середовища, ґрунтознавства, ботаніки, викладання лабораторних і практичних занять, проведення занять зі спеціальних дисциплін, виконання курсових та дипломних робіт.
У сучасній системі освіти і науки України кафедра розширює коло спеціальних курсів відповідно до часу. Досконале лабораторно-аналітичне обладнання, електронний мікроскоп, кліматична камера, комп’ютерне забезпечення навчального процесу і науково-дослідницької роботи дозволяють успішно вирішувати широке коло ґрунтознавчих, ботанічних, екологічних і природничих питань.
На кафедрі діє гербарій Дніпровського національного університету, який є цінним науковим та навчальним осередком із вивчення флори степової зони України. У сучасному гербарії ДНУ налічується понад 100 000 гербарних зразків з іменних колекцій та навчального фонду. З часу заснування кафедри тут зберігається гербарій відомого флориста-геоботаніка І. Я. Акінфієва, зібраний у кінці ХІХ та на початку ХХ століття, а також інші багаті гербарні колекції дореволюційного часу, що належали колишньому Реальному училищу.
Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара включена до складу Міжнародної мережі моніторингу чорноземів (International Black Soil Monitoring Network) як один з чотирьох регіональних центрів України.
Співробітники кафедри входять до складу Наукової ради з проблем ґрунтознавства Національної академії наук України, яку до 2016 року очолював член-кореспондент НАН України, професор кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара А. П. Травлєєв.
Усі науковці кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології є членами громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків».
Завідувач кафедри доцент В. А. Горбань є головою Дніпропетровського відокремленого підрозділу цієї організації.
Науковці кафедри з іспанськими колегами з Університету Кордоби виконують спільні науково-дослідні роботи щодо визначення еволюції та генезису ґрунтів степової зони України, що дозволяє використовувати вузькоспеціалізоване сучасне обладнання для отримання актуальних наукових результатів.

Завідувачі кафедри:
Бельгард Олександр Люціанович (з 1933 р. по 1971 р.). Доктор біологічних наук, професор. Учений-геоботанік, еколог, засновник нової галузі природознавства «Степове лісознавство», теоретик основи степового лісівництва. Учень академіка Г. М. Висоцького.
Травлєєв Анатолій Павлович (з 1971 р. по 1992 р.). Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Відомий учений-геоботанік, ґрунтознавець, еколог. Учень О. Л. Бельгарда та С. В. Зонна.
Мицик Леонід Павлович (з 1992 р. по 2013 р.). Доктор біологічних наук, професор. Відомий учений-біолог, еколог.
Зверковський Василь Миколайович (з 2013 р. по 2019 р.). Доктор біологічних наук, професор. Відомий у галузі рекультознавства учений-біолог. Учень А. П. Травлєєва.
Горбань Вадим Анатолійович (з 2019 р. по теперішній час). Кандидат біологічних наук, доцент. Учень А. П. Травлєєва.

На кафедрі геоботаніки, ґрунтознавства та екології в різні часи працювали доктори біологічних наук, професори О. Л. Бельгард, А. П. Травлєєв, Н. М. Цвєткова, Л. П. Мицик, В. М. Зверковський, Н. А. Білова, Ю. І. Грицан.

Досягнення співробітників кафедри можна подивитися за посиланням.

Інформація про підвищення кваліфікації спіробітниками кафедри наведена за посиланням.