О. В. Котович

Котович Олександр Вячеславович

кандидат біологічних наук

Народився у 1963 році.

У 1997 р. закінчив біолого-екологічний факультет Дніпропетровського національного університету, за фахом«Біолог, викладач біології і хімії».

З 2000 р. працював у Науково-дослідному інституті біології ДНУ на посадах інженера, молодшого наукового співробітника та наукового співробітника.

Протягом квітня-травня 2009 р. проходив наукове стажування в Кордовському університеті (м. Кордова, Іспанія).

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Еколого-гідрологічні особливості лісів степової зони України» (науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор А. П. Травлєєв).

З 2011 р. працює доцентом на кафедрі геоботаніки, ґрунтознавства та екології.

Викладає дисципліни: «Ґрунтознавство», «Екологічне ґрунтознавство», «Ґрунтово-геоботанічне картографування», «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище», «Екокліматологія», «Екологічна гідрологія».

Автор розділу колективної монографії, 3 методичних вказівок, понад 25 статей та понад 40 тез.

Напрямок наукових досліджень: лісова гідрологія, ґрунтова гідрологія, дослідження та оцінка стану ґрунтів зони справжніх степів України.

З 2013 р. є керівником Комплексної експедиції з досліджень лісів степової зони України Дніпровського національного університету, координує роботу науково-навчального центру «Присамарський біогеоценологічний стаціонар ім. О. Л. Бельгарда». Є членом редакційної колегії наукового збірника «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель», членом наукового комітету та координатором напряму «Екологія та Космос» Наукових читань «Дніпровська орбіта».

Контактна інформація:

e-mail: bgz@ua.fm

Монографії:

Котович О.В. Водний режим лісових та степових біогеоценозів Присамар’я // Біогеоценологічні дослідження лісів степової зони України: колективна монографія / Під ред. А.П. Травлєєва. – Дніпро: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2016. С. 172-194.

Статті:

Pochernyaeva, E. P., Okata, V. O., Kotovych, O. V., Yakovenko, V. M. (2020). Influence of irrigated mineralized waters on properties of ordinary chernozem in the conditions of Prysamaria Dniprovske. Ecology and Noospherology, 31(2), 93–98. doi:10.15421/032015

Gorban V., Huslystyi A., Kotovych O., Yakovenko V.: Changes in physical and chemical properties of Calcic chernozem affected by Robinia pseudoacacia and Quercus robur plantings. Ekológia (Bratislava), Vol. 39, No. 1, p. 27–44, 2020.

Recio Espejo, J. M., Kotovych, O. V., Díaz del Olmo, F., Gorban, V. A., Cámara Artigas, R., Masyuk, O. M., Borja Barrera, C. (2020). Palaeoecological aspects of an Ukrainian Upper Holocene chernozems. Ecology and Noospherology, 31(2), 59–64. doi:10.15421/032009

Kotovich, O. V., Recio Espejo, J. M ., Yakovenko, V. M., Dubina, A. O., Karas, O. G.,  Travleyev,  L.  P.  (2019). Hydrological constants and water regime of a Calcic Chernozems in the zone of true steppe of Ukraine. Fundamental and Applied Soil Science, 19(2), 51–54. doi: 10.15421/041910

Яковенко В.М., Котович О.В. Діагностика літологічної неоднорідності відносного розподілу грубо- та тонкодисперсних часток твердої фази // Екологія та ноосферологія. – 2018. – Т. 29, № 2. – С. 41–49.

Барановський Б.О., Котович О.В., Іванько І.А., Кармизова Л.О., Рощіна Н.О. Аналіз трофічної структури флори лісів долини р. Оріль // Ґрунтознавство. – 2017. – Т. 18, № 3-4. – С. 37–50.

Котович О.В. Важки метали у підґрунтових водах Присамар’я Дніпровського // Ґрунтознавство –Т.17.- № 3-4. – Дніпро, 2016. – С.98–107.

Котович О.В. Еколого-гідрохімічна характеристика ґрунтових вод Присамар’я Дніпровського як індикатор стану еталонних та деструктивних біогеоценозів // Ґрунтознавство. – 2015. – Т. 16, № 1-2. – С. 89–101.

Котович О. В. Вологообіг у байрачних дібровах степового Придніпров’я // Ґрунтознавство –Т.15.- № 1-2.(24) – Дніпропетровськ, 2014. – С.89–100.

Довгалюк И.Г., Котович А.В. Проблема засолённых почв Украины и перспективы использования отходов содового производства для их мелиорации // Ґрунтознавство. – 2013. – Т. 14, № 1-2. – С. 94-101.

Зверковський В. М. До оцінки гідрологічного режиму ґрунтів на різних варіантах рекультивації / В.М. Зверковський, О.В. Котович // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2012. – Випуск 41. – С. 12-19.

А. П. Травлєєв, В. М. Звєрковський, Н. А. Білова, О. В. Котович, В. М. Вернигора Новітні принципи відновлення порушених промисловістю екосистем у межах виконання кластерної інноваційної програми України «Родючість ґрунтів» // Екологія та ноосферологія. 2011. Т. 22, № 3–4. С. 28–42.

Травлєєв А.П. Програма Кластера «Родючість ґрунтів» і виконання її окремого розділу «Лісова рекультивація порушених земель в умовах Західного Донбасу» / А.П. Травлєєв, В. М. Звєрковський, Н. А. Білова, О. В. Котович, В. М. Вернигора // Збірник наукових робіт «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель». – 2011. – вип. 40. – C.3-11.

Котович О. В. Вплив лісових біогеоценозів на режим та баланс ґрунтових вод у межах заплавних ділянок р. Самари Дніпровської // Екологія та ноосферологія – Т.21; № 3-4. – Дніпропетровськ, 2010.– С. 62–72.

Котович О. В. Вплив соснових біогеоценозів на режим та баланс ґрунтових вод на піщаних терасах долини р. Самари Дніпровської // Ґрунтознавство –Т.11.- № 5-6.(16) – Дніпропетровськ, 2010. – С.65–78.

Котович О. В., Міцкан А. К., Б. П. Коляда Стан лісових біогеоценозів в межах будівництва заводу мінеральних вод у заплаві р. Самари Дніпровської // Екологія та ноосферологія – Т.20; № 1-2.– Дніпропетровськ, 2009.– С.166–171.

Котович О. В., Балалаев О. К., Стрижак О. В. Характеристика ґрунтового покриву острова Зміїний, його мозаїчність та гідрологічні особливості // Ґрунтознавство Т.10.- № 3-4.(15) – Дніпропетровськ, 2009. – С.104–115.

Котович А. В. Динамика уровневого режима грунтовых вод, залегающих в пределах подрабатываемых территорий Западного Донбасса // Ґрунтознавство. – 2008. – Т. 9, № 1-2. – С. 87–92.

Зверковський В.М., Котович О.В., Грицан Ю.І., Полященко Н.О. Біоекологічне обґрунтування меліоративного захисту підтоплених територій на штучних землях. Екологічний вісник. 2007.-С. 14 – 16.

Балалаев А.К., Котович А.В. Изучение влияния абиотических факторов на режим грунтовых вод в условиях степной зоны левобережной Украины // Екологія та ноосферологія. 2003. Т. 14, № 3-4. – С. 62–72.

Котович О.В., Малиш В.С., Якуба М.С. Екологічні особливості соснових біогеоценозів другої піщанох тераси Присамарського моніторингу // Екологія та ноосферологія. 2003. Т. 13, № 1-2. С. 53–59.

Методичні роботи:

Котович О.В. Горбань В. А., Яковенко В. М. Спецпрактикум із курсу «Діагностика та оптимізація стану ґрунтів». Розділ «Дегуміфікація ґрунтів» для студентів біолого-екологічного факультету спеціальність 101 Екологія  – Д.: ДНУ, 2020. – 20 с.

Котович О.В. Лабораторний практикум із спецкурсу «Лісова гідрологія». – Дніпропетровськ: ДНУ, 2016. – 24 с.

Травлєєв А. П., Горбань В. А., Котович О. В. Лабораторний практикум із курсу «Загальна екологія та неоекологія». – Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. – 16 с.

Травлєєв А. П., Котович О. В., Горбань В. А. Лабораторний практикум зі спецкурсу «Ґрунтово-геоботанічне картографування з основами землевпорядкування». – Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. – 16 с.

Травлєєв А.П. Різноманіття компонентів та структурних елементів лісових біогеоценозів степової зони України та Молдови / А.П. Травлєєв, Н.А. Білова, А.О. Дубина, О.К. Балалаєв, О.В. Котович, В.А. Горбань, І.А. Мальцева / Бібліографічний довідник. – 213 с.

Інші публікації:

Травлєєв А. П., Котович О. В. Євтушенко М. Ю. Акліматизація гідробіонтів / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник, Ю. А. Глєбова. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 240 с. // Ecology and noospherology. 2013. Vol. 24, no. 1–2. . 111–113.

Recio J.M., Kotovich A., F. Diaz del Olmo, Gorban V., Masyuk A., and Camara R. About the palaeoecological significance of Ukrainian chernozems / Геоботанічні, ґрунтові та екологічні дослідження лісових біогеоценозів степової зони: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАН України, д.б.н., професора А.П. Травлєєва. – Дніпро: Ліра, 2019. С. 20-23.

Котович О.В. Характеристика деяких агрохімічних показників ґрунтів як складова частина агроекологічного моніторингу Придніпров’я / О.В. Котович, В.М. Яковенко, Г.В. Загубигорілка // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Ґрунтознавство. Харків: «Стіль-Іздат», 2018. С. 201-203.