Лабораторії

Присамарський біосферний стаціонар ім. О. Л. Бельгарда

Науково-навчальний центр «Присамарський біосферний біогеоценологічний стаціонар ім. О.Л. Бельгарда» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі Центр), засновано в 1934 р. проф. О.Л. Бельгардом, є міжнародним моніторинговим центром з дослідження лісів степової зони. Постановою Відділу загальної біології АН СРСР від 25 березня 1974 р. його віднесено до мережі БГЦ стаціонарів СРСР, а Постановою бюро Відділення загальної біології АН СРСР за №15 від 22 листопада 1974 р. його віднесено до мережі БГЦ стаціонарів України.

На базі Науково-навчального центру «Присамарський біосферний біогеоценологічний стаціонар ім. О.Л. Бельгарда» кафедрою геоботаніки, ґрунтознавства та екології координується програма Національного екологічного центру України та міжнародного центру з дослідження генезису процесів опустелення та професійного підвищення кваліфікації спеціалістів екологів (Резолюція семінару Українського комітету ЮНЕП – УкрЮНЕПКОМ від 13 червня 1997 р.). Центр є науково-навчальною базою ДНУ з дослідження лісів степової зони України.

З використанням технічних можливостей Науково-навчального центру проводиться організація комплексних експедицій з дослідження лісових біогеоценозів і ґрунтів із залученням наукових та науково-педагогічних працівників ДНУ, інших ВНЗ та наукових організацій України і інших держав, аспірантів та студентів старших курсів університету, юних екологів тощо.

Здійснюється підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі екології та проведення наукових досліджень при підготовці кандидатських та докторських дисертацій.

Проводиться практична підготовка студентів старших курсів біолого-екологічного факультету.

Поповнюється та зберігається в належному стані колекція ґрунтів степової зони України та інших держав.

При здійсненні своєї діяльності Центр співпрацює з навчально-методичним управлінням, науково-дослідною частиною, підрозділами фінансово-економічного управлення, НДІ і факультетами університету та іншими підрозділами.

За узгодженням з ректором університету Центр може встановлювати зв’язки з науковими установами НАН України, відомчими науковими установами, навчальними закладами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами як на території України, так і за її межами. Контроль за діяльністю Центру здійснюється відповідними службами університету в межах їх компетенції (науково-дослідна частина, навчально-методичне управління, фінансово-економічне управління та ін.).

Міжфакультетська лабораторія мікроморфології грунтів і твердофазної мас-спектрометрії імені проф. А.П. Травлєєва

Лабораторія забезпечує проведення на сучасному науковому рівні досліджень з екологічної мікроморфології грунтів та ізотопного складу усіх компонентів біогеоценозів.

Це єдина в Україні лабораторія, де є можливість реалізувати усі етапи досліджень екологічної мікроморфології грунтів: виготовлення прозорих шліфів, дослідження з використанням поляризаційного мікроскопу, цифрова фотозйомка і обробка отриманих даних.

На базі лабораторії виконано і захищено одну докторську і більше десяти кандидатських дисертацій, щороку виконуються магістерські дипломні роботи.

На базі лабораторії у 2007 році була проведена міжнародна наукова конференція з  проблем екологічної мікроморфології грунтів з широким представництвом українських та закордонних науковців.

В лабораторії виконуються дослідження в рамках держбюджетних наукових тем інституту біології ДНУ та Комплексної експедиції ДНУ з дослідження лісів степової зони України. 

Наукові результати отримані в лабораторії відображені в значній кількості монографій, наукових статтях у фахових журналах України та виданнях індексованих в наукометричних базах Scopus i  Web of Science. Лабораторія забезпечує навчальний процес аспірантів, студенів бакалаврів і магістрів спеціальності «Екологія» ДНУ імені Олеся Гончара.

Лабораторія фізики ґрунтів та лісової рекультивації

Основними напрямами наукових досліджень на базі лабораторії є комплексний аналіз фізичних властивостей ґрунтів та їх спектральний аналіз.

Розроблено ряд авторських методик, за якими виконуються унікальні дослідження фізико-механічних властивостей (зв’язності, опірності до здавлювання, липкості, стирання), теплофізичних властивостей (теплоємності, теплопровідності та температуропровідності) та електрофізичних властивостей (електропровідність, діелектрична проникність) ґрунтів.

Лабораторія є базовою для дослідження способів лісової рекультивації порушених земель степової зони України, які стосуються особливості ґрунтових субстратів, їх властивостей та режимів.

До складу обладнання лабораторії також входить фітотрон, який дозволяє моделювати температурні особливості, освітлення та вологість середовища для росту рослин.

На базі лабораторії фізики ґрунтів та лісової рекультивації захищено 3 докторських та 8 кандидатських дисертацій. Лабораторія використовується аспірантами, магістрами та бакалаврами, які навчаються за спеціальністю 101 Екологія.

Лабораторія хімії грунтів

Науково-дослідна лабораторія хімії ґрунтів спеціалізується на виконанні аналізів ґрунту, води та добрив, а також розробці науково-обґрунтованих заходів з меліорації деградованих ґрунтів. Робота лабораторії координується досвідченими фахівцями – співробітниками кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології, співробітниками науково-дослідного інституту біології ДНУ.

Лабораторія обладнана сучасним устаткуванням для різних видів спектрального аналізу: ААС 115 для визначення важких металів (атомно-абсорбційна спектроскопія полум’я); полум’яний фотометр для визначення лужних та лужноземельних металів (емісійна фотометрія полум’я); фотометр КФК 3 для визначення оптичної щільності розчинів (спектрофотометрія). Широко застосовуються електрохімічні методи аналізів – потенціометрія та кондуктометрія. Крім цього у щоденній практиці використовуються класичні хімічні методи: гравіметричні та тітриметричні (кислотно-основне, окисно-відновне, комплексометричне, осадове титрування). Всі аналітичні роботи проводяться відповідно до державних стандартів України та ISO. Для науково-дослідної роботи залучаються студенти старших курсів які працюють над виконанням дипломних робіт та аспіранти. На базі науково-дослідної лабораторії хімії ґрунтів виконано понад 12 докторських і 45 кандидатських дисертацій.

Лабораторія радіоекології та біоенергетики

Основними напрямами наукових досліджень лабораторії є вивчення особливостей радіоактивності ґрунтів, рослин та води, а також встановлення вмісту енергії у зазначених об’єктах навколишнього середовища.

Дослідження радіоактивності виконуються за допомогою приладів ДП-100 та УМФ-1500, які дозволяють екранувати випромінювання навколишнього середовища.

Вміст енергії, або калорійність, визначається за допомогою спеціальних калориметричних установок.

Результати досліджень, отримані в лабораторії радіоекології та біоенергетики, ввійшли до 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій. Обладнання лабораторії задіяне в навчальному процесі та наукових дослідженнях аспірантів, магістрів та бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 101 Екологія.