О. М. Масюк

Масюк Олександр Миколайович

кандидат біологічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології, стаж роботи в ДНУ – 33 років.

Коло наукових інтересів: раціональне використання земельних, рослинних ресурсів та ландшафтів; відновлення земель, порушених промисловістю та іншою діяльністю людини; регулювання факторів життя рослин у відкритих та «закритих» екосистемах; оцінка впливу на довкілля.

Основнi етапи науково-педагогiчної дiяльностi:

У 1985 році закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут ДСГІ за спеціальністю «Агрономія» та отримав диплом із відзнакою. Після закінчення працював у Дніпропетровській зональній агрохімічній лабораторії ґрунтознавцем-агрохіміком. Поступив до аспірантури кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ. З 1988 по 1989 рік працював на посаді молодшого наукового співробітника в Науково-дослідному інституті біології ДДУ, з 1989 року працює на кафедрі геоботаніки, ґрунтознавства та екології, був на посадах асистента, старшого викладача, доцента, заступником декана з навчальної роботи факультету біології, екології та медицини та  біолого-екологічного факультету ДНУ (2014–2018 рр.), головою науково-методичної ради факультету біології, екології та медицини та  біолого-екологічного факультету ДНУ (2014–2018 рр.).

Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Екологія» (03.00.16)  на тему «Структура, динаміка та продуктивність захисних лісових насаджень на рекультивованих землях Західного Донбасу» захистив у 1989 році.

Викладає дисципліни: «Ботаніка», «Сучасні проблеми екології», «Відновлення антропогенно порушених екосистем», «Екологічні основи землеробства», «Агрохімія ґрунтів», «Охорона рослинного світу», «Сучасні технології в закритих екосистемах», «Лісівництво та лісомеліорація», «Природні ресурси екосистем степової зони», «Організація та методика проведення екскурсій з біології у школі», «Екологічна освіта та виховання учнів», «Методика проведення практичних робіт з зоології та ботаніки в школі»  та інші. Керує навчальними та  науково-дослідницькою практиками.

Наукові праці: Загальна кількість публікацій понад 80, з них 4 навчальні посібники, які використовуються у навчальному процесі студентів та аспірантів ДНУ імені Олеся Гончара. Кількість публікацій у Web of Science – 2.

Міжнародне співробітництво: наприкінці 1990-х років брав участь у міжнародній транс’європейській програмі взаємообмінів між університетами TEMPUS, де країнами-партнерами були Велика Британія (університет м. Плімут) та Іспанія (університет м. Кордова).

Стажування: неодноразово був настажуваннях в університеті м. Кордова та Міжнародному університеті Андалусії, приймав запрошення із Грузії, Казахстану, Росії, Угорщини. Проходив підвищення кваліфікації у Науково-дослідному центрі біобезпеки та екологічного контролю, в Міжнародному університеті Андалусії (Іспанія) курси “Los suelos como recurso en la biosfera” с 25 по 27 ноября 2015 года в Campus Universitario Santa Maria de La Rabida, в  Словаччині у тренінговій програмі «Європейська інтеграція: моделі студентських практичних тренінгів» для НПП, який відбувся14.10-17.10.2019 на базі Академії Меркур у м. Калужа.

Член редколегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України “Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель” з 2017 року і по теперішній час та наукового журналу «Fundamental and Applied Soil Science» з 2019 року по теперішній час.

Член наукових об’єднань:  “Українське ботанічне товариство” з 1985 року по теперішній час; “Українське товариство грунтознавців та агрохіміків” з 1985 року по теперішній час.

Контактна інформація:

e-mail: almas63636@gmail.com

https://publons.com/researcher/1999206/olexandr-m-masiuk/

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=-0_EE8YAAAAJ

Основні публікації:

Masiuk O.M., Kharytonov M.M., Stankevich S.A. (2020) Remote  and  ground-based  observations  of  land  cover  restoration  after  forest  reclamation  within a brown coal basin. Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 29 (1), 135–145. doi: 10.15421/112012 Web of Science Core Collection

Recio Espejo, J. M., Kotovych, O. V., Díaz del Olmo, F., Gorban, V. A., Cámara Artigas, R., Masyuk, O. M., Borja Barrera, C. (2020). Palaeoecological aspects of an Ukrainian upper holocene chernozems. Ecology and Noospherology, 31(2), 59–64. doi:10.15421/032009

Масюк О.М., Спєхова Є.С. Формування трав’яного покриву в насадженнях робінії звичайної на рекультивованих землях Західного Донбасу //  Екологія та ноосферологія. – 2019. – 30(2). – С.92-96

Масюк О. М. Динаміка формування травостою в тополевих насадженнях на різноякісних варіантах рекультивації порушених земель Західного Донбасу //  Ecology and Noospherology, 2018,  29(2), С. 97 — 103.

Масюк О. М., Лісовець О. І. Формування травяного покрову в насажденях сосни звичайної на рекультивованих землях Семенівсько-Головківського буровугільного розрізу. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель //  Збірник наукових праць, вип.47, Дніпропетровськ, ДНУ. – 2018. 

Лісовець О. І., Масюк О. М. Історичні віхи та перспективи розвитку наукового гербарію дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (DSU). //  Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 78. С. 111–114.

Масюк О.М. Динаміка формування травостою в насадженнях обліпихи крушиновидної на різноякісних варіантах рекультивації порушених земель Західного Донбасу //  Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2017. – Вип. 46.

Масюк О. М., Горбань В. А. Особливості гумусонакопичення в техноземах під тополевими насадженнями в умовах Західного Донбассу // Ґрунтознавство. – 2017. – Т. 18, № 3-4. – С. 32-44.

Масюк А.Н. Пространственное распределение корневой системы облепихи крушиновидной на разных вариантах рекультивации породных отвалов Западного Донбасса// Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель.  – 2016. –  Вип. 45. — С. 81-87.

Масюк О. М. Особливості формування кореневої системи маслинки. Збірник наукових праць: Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель.- Випуск 41.- Дніпропетровськ, 2012.– С. 23-30;

 Масюк О. М., Тихонова Ю. О. Зміни фізичних властивостей техноземів Західного Донбассу після багаторічного зростання деревно-чагарникової рослинності// Збірник наукових праць: Питання степового лісознавства та рекультивації земель, ДНУ. – 2010. – Вип. 39. – С. 113-118.

Масюк О. М. Особенности формирования корневой системы робинии лжеакации в разных лесорастительных условиях, созданных на рекультивированных землях // Ґрунтознавство. – 2009. – Т. 10, № 1-2 (14). – С. 65-70.

Масюк О. М. Особливості структури надземної фітомаси насаджень сосни звичайної на рекультивованих землях Дніпровського буровугільного басейну // Наук. вісник національного аграрного університету. №122. К., 2008. – С. 260-266

Масюк О. М. Реакція обліпихових насаджень на зміну потужності відсипки рекультивованого едафотопу // Наук. вісник Чернівецького університету. Біологія. Вип. 416. Чернівці, 2008. – С. 134-138

Масюк О. М. Оценка состояния насаждений робинии  лжеакации на рекультивированых землях Семеновско-Головковского буро-угольного разреза// Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. Вип. 16. Т. 2. Д., 2008. –С. 91-99

Масюк О. М., Попова К. В. Эколого-биологическая характеристика насаждений лоха узколистного на рекультивированных землях Днепровского буроугольного басейн // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель.- Збірник наукових праць, вип.11(36), Дніпропетровськ, ДНУ. – 2007. – С. 114-115???

Масюк А. Н. Анализ первичной продуктивности 16-летнего древостоя тополя сорта Новоберлинский на реультивированных землях // Грунтознавство  Т.8, :№ 1 – 2 .- 2007 К., Дн – ск, С. 127 — 138

Масюк А. Н. Анализ надземной продуктивности быстрорастущих древесных насаждений культивируемых на черноземах обыкновенных // Вісник ДНУ, № 3/1, сер. Екологія. Біологія. Вип. 15, т. 1,  Д., 2007. – С. 95-102.

Масюк А. Н. Анализ первичной продуктивности насаждений робинии лжеакации на рекультивированных землях степного Приднепровья. // Вісник Дніпропетровського університе-ту. Біологія. Екологія. Випуск 14, т.2., № 3, Вид-во Дніпропетр. ун-ту. Д. 2006. – С. 118-125.

Масюк А. Н. Анализ продукционной структуры 21-летних древостоев робинии лжеакации на рекультивированных землях // Питання біоіндикації та екології, Запоріжжя, 2006. – С.18-25

Масюк А. Н. Вертикальная структура насаждений облепихи крушиновидной на рекультивированных землях // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель.- Збірник наукових праць, вип.7 (32), Дніпропетровськ, ДНУ. – 2003. – С. 29-53

Грицан Ю. І., Зверковський В. М., Масюк О. М. Екогідротермічний стан грунтів з насипкою супіску на ділянках лісової рекультивації порушених земель Західного Донбасу // Зб. наук. праць Полтавського держ. педагог. ун-ту ім. В. Г. Короленка: Серія Екологія. Біологічні науки. – Полтава: 2002 – Вип. 3 (24). – С. 98-102

Olexandr M Masiuk MASSYUK, A  Recultivated lands and biotest usage in pedogenous process //  15TH WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, VOL 9,  (15TH WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, VOL 9,) 1994 стр. 554-555  Web of Science Core Collection

Масюк А. Н. Влияние мощности отсыпки рекультивированного эдафотопа на структуру и продуктивность древостоя облепихи крушиновидной в условиях степи Украины // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушеных земель. Екатеринбург, 2007. –С. 464-477

Масюк А. Н. Особенности миграции кадмия в системе «почва-растение» в облепиховых насаждениях на техноземах.// Современные проблемы загрязнения почв. Сборник материалов 2-й международной научной конференции. Т.2. Москва., 2007. –С. 306-309

Масюк А.Н. Причины гибели тополевых насаждений на рекультивированных землях Западного Донбасса // Материалы международной практической конференции «Природно-техногенные комплексы: рекультивация и устойчивое функционирование» 10-15 июня 2013 г., Новосибирск – Новокузнецк, 2013. – с. 147–149