В. М. Яковенко

Яковенко Володимир Миколайович

Кандидат біологічних наук, доцент

Народився  11.11.1971 року у м. Кривий Ріг.

У 1995 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Біологіяї», одночасно працюючи у Науково-дослідному інституті біології ДДУ спочатку лаборантом, потім на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника і завідувача відділу екології та охорони природи НДІ біології ДНУ.

Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Екологія» на тему «Екологічна роль біогенного мікроструктуроутворення лісових едафотопів Південного Сходу України» захистив у 2003 році.

З вересня 2007 року і дотепер працює на посаді доцента кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології біолого-екологічного  факультету ДНУ.

Протягом 2005–2013 рр. працював у приймальній комісії ДНУ як член предметної комісії з біології.

У 2010 році отримав наукове звання доцента кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології.

Викладає у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара дисципліни «Глобальні екологічні проблеми», «Ландшафтная екологія», «Агроекологія», «Екологія та географія рослин», «Геоботаніка», «Екологічна рекреалогія», «Географія рослин і ґрунтів», «Природні ресурси екосистем степової зони». Керує навчальною і виробничою практиками.

Автор 1 монографії, розділів у 2 колективних монографіях, 8 методичних розробок, близько 30 статей і понад 40 тез.

Брав участь у низці міжнародних наукових конференцій, є співавтором монографії, виданої міжнародним колективом науковців.

Є членом редколегії фахового журналу «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель».

Член професійних об’єднань “Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків” та “Українське ботанічне товариство”.

Виконує обов’язки заступника декана біолого-екологічного факультету з виховної та організаційної роботи.

            Контактна інформація:

e-mail: yakovenko_v@i.ua

https://orcid.org/0000-0002-1635-5565

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204368336

https://publons.com/researcher/4155389/volodymyr-yakovenko/

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=BpWuF5QAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr-Yakovenko

Основні публікації:

Монографії:

Яковенко В. М., Білова Н. А. Біогенне мікроструктуроутворення лісових грунтів степової зони України: Монографія. — Дніпро: Середняк, 2018. — 204 с.

Yakovenko, V. (2017) Fractal Properties of Coarse/Fine-Related Distribution in Forest Soils on Colluvium. In: Dent D., Dmytruk Y. (eds) Soil Science Working for a Living. Springer, Cham. pp. 29-42. DOI: 10.1007/978-3-319-45417-7_3

Білова Н.А., Яковенко В.М., Стрижак О.В. Мікроморфологія лісових грунтів степової зони України. Біогеоценологічні дослідження лісів степової зони України: колективна монографія / Під ред. А.П. Травлєєва — Дніпро.: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2016. С. 5-19.

            Статті:

Gorban, V., Huslystyi, A., Kotovych, O., Yakovenko, V. (2020) Changes in physical and chemical properties of Calcic chernozem affected by Robinia pseudoacaciaand Quercus robur plantings. Ekológia (Bratislava), Vol. 39, No. 1, p. 27–44. DOI:10.2478/eko-2020-0003

Почерняєва Є., Васецька В., Котович О., Яковенко В. (2020) Вплив зрошення на хімічні та фізичні властивості чорноземів звичайних. Екологія та ноосферологія 31 (2) 80-85.

Yakovenko V.M. (2019) Technique for preparation thin sections of structural soil aggregates of certain size fractions. Fundamental and Applied Soil Science. 19 (2) 55-58. DOI https://doi.org/10.15421/041911

Kotovych O. V., Recio Espejo J. M., Yakovenko V. M., Dubina A. O., Karas O. G., Travleyev L. P.. (2019) Hydrological constants and water regime of a Calcic Chernozems in the zone of true steppe of Ukraine. Fundamental and Applied Soil Science. 19 (2) 51-54. DOI https://doi.org/10.15421/041910

Мицик Л. П., Яковенко В. М., Лісовець О. І. (2019) Історичний аспект природоохоронного мислення та степового лісознавства. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Ліра. Дніпро. 48. 3–13. DOI: 10.15421/441901

Яковенко В. М., Котович О. В. Діагностика літологічної неоднорідності  грунтів за фрактальними властивостями відносного розподілу грубо- та тонкодисперсних часток твердої фази // Екологія та ноосферологія. – 2018. – Т. 29, № 2. – С. 41–49.

Новосад К. Б., Яковенко В. М., Гавва Д. В., Сотников Ю. О. Вплив різного аерогенного та постагрогенного використання чорнозему типового на вміст загального гумусу // Ґрунтознавство (1-2). — Вісник ХНАУ. — 2018 – С. 67-75.

Мицик Л. П., Лісовець О. І., Яковенко В. М. Фітоценотичні позиції багаторічних злаків у степових та штучних лісових біотопах на правобережжі Присамар’я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : збірник наукових праць. – Д.: Ліра, 2017. – Вип. 46. –  С. 35–44.

Яковенко В. М. Макро- та мікроморфологічна диференціація гумусово-акумулятивного горизонту лісових ґрунтів // Ґрунтознавство. – 2016. – Т. 17, № 3-4 . – С. 12-20.

Яковенко В. М. Білова Н. А. Морфологія лісового байрачного ґрунтоутворення на делювіальних суглинках // Ґрунтознавство. – 2015. – Т. 16, № 3-4 . – С. 5–12.

Яковенко В.М. Вплив делювіальних процесів на макро- та мікроморфологію байрачних лісових ґрунтів / В.М. Яковенко // Ґрунтознавство. – 2014. – Т. 15, № 3-4. – С. 74 – 88.

Яковенко В.М. Просторові зміни мікробудови чорноземів лісопокращених / В.М. Яковенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологічні системи. – 2012. – Т. 4, Вип.1. – С. 121 – 124

Яковенко В.Н. Характеристика макроструктурного состояния черноземов Присамарья / В.Н. Яковенко,  О.В Стрижак // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д.: ДНУ, 2011. – Вип. 40. – С. 59 – 65.

Яковенко В.М. Моніторингові дослідження мікроморфології байрачних чорноземів Присамар’я / В.М. Яковенко // Ґрунтознавство. – 2009. – Т. 10, № 3-4. – С. 29 – 36.

Белова Н.А. Микроморфологическая характеристика лесоулучшенных  черноземов Велико-Анадоля / Н.А. Белова, В.Н. Яковенко // Ґрунтознавство. – 2009. – Т. 10, № 1-2. – С. 57 – 64.

Белова Н.А. Микроморфологическая характеристика темно-каштановых почв Старобердянского лесного массива / Н.А. Белова, В.Н. Яковенко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д.: ДНУ, 2008. – Вип. 37. – С. 95 – 101.

Яковенко В.М. Мікроморфологічна діагностика чорноземів Присамар’я Дніпровського / В.М. Яковенко // Ґрунтознавство. – 2008. – Т. 9, № 3-4. – С. 119 – 127.

Яковенко В.Н. Особенности микроморфологической дифференциации профиля пойменных лугово-лесных почв Самары Днепровской / В.Н. Яковенко // Ґрунтознавство. – 2007. – Т.8, № 1-2. – С.41 – 48.

Белова Н.А. Особенности генезиса порового пространства почв лесных биогеоценозов в условиях степного Приднепровья / Н.А. Белова, А.К. Балалаев, В.Н. Яковенко // Ґрунтознавство. – 2006. – Т.7, № 1-2. – С. 69 – 79.

Яковенко В.Н. Микростроение зоогенных агрегатов лесных почв юго-востока Украины / В.Н. Яковенко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д.: ДНУ, 2004. – Вип. 8 (33). – С. 37 – 46.

Яковенко В.М. Мікроструктура ґрунтів лісових екосистем Присамар’я Дніпровського / В.М. Яковенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. –  2004.  –  Вип.  194. –   С. 170 – 177.

Балалаев А.К. Анализ связи экологических характеристик почв и пространственных показателей почвенных агрегатов / А.К. Балалаев, В. Н. Яковенко // Грунтознавство. – 2002. – Т. 3, № 3–4. – С. 27 – 39.

Яковенко В.Н. Микроморфология структурных агрегатов почв лесных культурбиогеоценозов / В.Н. Яковенко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д.: ДНУ, 2001. –      Вип. 3.  – С. 112 – 116.

Яковенко В.Н. Микроструктура и микроморфология черноземов лесоулучшенных Присамарья Днепровского / В.Н. Яковенко // Екологія та ноосферологія. – 2000. – Т. 9, № 1-2. – С. 98 – 107.

Яковенко В.Н. Вопросы методики изготовления прозрачных шлифов структурных агрегатов почв / В.Н. Яковенко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д.: ДГУ, 2000. – Вип. 4. – С. 148 – 152.

Яковенко В.Н. Микроморфология водопрочных агрегатов лесных почв в степи / В.Н. Яковенко // Екологія та ноосферологія. – 1999. –   Т. 6, № 1-2. – С. 212 – 215.

Яковенко В.Н. Особенности зоогенного структурообразования лесных черноземов байрачных лесов Присамарья / В.Н. Яковенко // Екологія та ноосферологія. – 1999. – Т.8, № 4. – С. 77 – 82.

Белова Н.А. Микроморфология и экология пойменно-лесных почв Присамарского мониторинга / Н.А. Белова, В.Н. Яковенко // Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель. –      Д.: ДДУ, 1997. – С. 74 – 88.

            Методичні роботи:

Яковенко В.М. Робочий зошит з дисципліни «Географія рослин і ґрунтів» / В.М. Яковенко. – Д.: «Друкарська справа». 2018. — 22 с.

Яковенко В.М. Робочий зошит з дисципліни «Екологія та географія ґрунтів» / В.М. Яковенко. – Д.: «Друкарська справа». 2016. – 40 с.

Яковенко В.М. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Мікроморфологія та мінералогія ґрунтів» / В.М.  Яковенко. – Д.: «Друкарська справа». 2016. – 18 с.

Яковенко В.М. Лабораторні методи дослідження ґрунтів / В.М. Яковенко. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, – 2010. – 31 с.

Яковенко В.М. Методика польового дослідження ґрунтів / В.М.  Яковенко. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, – 2010. – 39 с.

Травпєєв А.П. Практикум із курсу «Ґрунтознавство» / А.П. Травпєєв, В.М. Яковенко, М.С. Якуба. – Д.: РВВ ДНУ. – 2009. – 44 с.

Мицик Л.П. Підготовка до вступного іспиту з біології / Л.П. Мицик, Н.В. Черевач, В.М. Яковенко. – Д.: РВВ ДНУ. – 2008. – 54 с. Мицик Л.П. Підготовка до вступного іспиту з біології / Л.П. Мицик, Н.В. Черевач, В.М. Яковенко. – Д.: РВВ ДНУ. – 2007. – 60 с.