М. С. Якуба

 

Якуба Марина Станіславівна

кандидат біологічних наук, доцент

Народилася 25.11.1976 р. у с. Перещепино Новомосковського району Дніпропетровської області.
У 1998 році закінчила Дніпропетровський державний університет, факультет біології, екології та медицини за спеціальністю «Ботаніка»
З 1998 по 2006 рік працювала у Науково-дослідному інституті біології Дніпропетровського державного університету на посадах техніка, інженера, молодшого наукового співробітника та старшого наукового співробітника.
З 2000 по 2003 рік навчалася на денному відділенні аспірантури Дніпропетровського національного університету за спеціальністю 03.00.16 «Екологія».
З 2003 по 2007 рік працювала асистентом кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології.
У 2006 році захистила дисертацію на здобуття ступеню кандидата біологічних наук на тему: «Моніторингові дослідження розподілу важких металів у лісових біогеоценозах Присамар’я Дніпровського (фітоценоз-підстилка-ґрунт)».
З 2009 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології.
У 2011 р отримала наукове звання доцента кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології.
Викладає на кафедрі геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара дисципліни: «Хімічний аналіз ґрунтів», «Екологія та географія рослин», «Спецпрактикум з біометрії», «Вступ до фаху».
Автор 1 монографії, 6 навчальних посібників, 22 статей та 85 тез.
Напрямок наукових досліджень: міграція органо-мінеральних речовин та важких металів у природних та штучних лісових екосистемах, кругообіг речовин у системі фітоценоз-підстиклка-ґрунт, особливості алелопатичної взаємодії рослин-едифікаторів лісових угруповань степової зони, ландшафтна екологія.
З вересня 2009 року по грудень 2011 року виконувала обов’язки секретаря Вченої ради факультету біології, екології та медицини. Протягом роботи на посаді доцента виконує обов’язок куратора студентських груп. Є відповідальним секретарем міжвузівського збірника наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель»
Контактна інформація:
E-mail: YS_MAINA@meta.ua
Монографії
 1. Цвєткова Н. М., Пахомов О. Є., Сердюк С. М., Якуба М. С. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах: моногр./ За заг. ред. проф. О. Є. Пахомова – Д.: Вид-во «Ліра», 2016. – 180 с.
Посібники
 1. Цвєткова Н. М., Якуба М. С. Спектральний аналіз ґрунтів: Посібник – Д.: РВВ ДНУ, 2006. 64 с.
 2. Цвєткова Н. М. Якуба М.С. Екологія рослин і ґрунтів: Конспект лекцій – Д.: РВВ ДНУ, 2007. – 100 с.
 3. Цвєткова Н. М., Якуба М.С. Біокругообіг речовин у біогеоценозах Присамар’я Дніпровського: навч. посіб. – Д.: РВВ ДНУ, 2008. – 112 с
 4. Практикум із курсу «Ґрунтознавство», Укладачі Травлєєв А. П., Яковенко В. М., Якуба М.С. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 44 с.
 5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Біометрія», Укладачі Н. М. Цвєткова, М.С. Якуба, С. О. Гунько. – Д.: РВВ ДНУ, 2010. – 48 с.
 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу «Хімічний аналіз ґрунтів», укладачі А.О. Дубина, М.С. Якуба. – Д.: РВВ ДНУ, 2011. – 28 с.
Статті
 1. Якуба М. С. Лісова підстилка та інтенсивність біокругообігу речовин у дубових насадженнях Присамар’я Дніпровського. Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Випуск 3(24). – 140 с. – серія «Екологія. Біологічні науки.» 2002 р. С. 102 – 106.
 2. М.С. Якуба Особенности процессов формирования и трансформации подстилки в биогеоценозах Присамарья Днепровского// Вісник Дніпрпетровського університету. Біологія. Екологія. Вип. 10, том 1. – Дніпропетровськ, Вид – во Дніпропетровського університету. 2002 р. С. 66-71.
 3. Котович А.В., Малыш В. С., Якуба М. С. Экологические особенности сосновых биогеоценозов второй песчаной террасы Присамарского мониторинга // Екологія та ноосферологія. Т. 13, № 1-2., Київ – Дніпропетровськ, 2003, С. 53 – 60.
 4. Якуба М. С. Характер та амплітуда біологічного кругообігу органо-мінеральних речовин у штучних лісових біогеоценозах степу// Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 7(32). – Дніпропетровськ РВВ ДНУ 2003. – С. 99 –105.
 5. Якуба М. С., Похиленко А. П., Бригадиренко В. В. Вплив Rossiulus kessleri (Diplopoda) на розкладання підстилки у байрачних екосистемах Присамар’я Дніпровського // Питання біоіндикації та екології. – Вип. 8, № 1. – Запоріжжя, 2003. – С. 41-47.
 6. Якуба М. С. Характеристики лісової підстилки біогеоценозів Присамар’я Дніпровського // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 8 (33) – Дніпропетровськ РВВ ДНУ. 2004. – С. 47 – 55.
 7. Якуба М. С. Характеристики лісової підстилки біогеоценозів Присамар’я Дніпровського // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 8 (33) – Дніпропетровськ РВВ ДНУ. 2004. – С. 47 – 55.
 8. Якуба М. С. Моніторинг умісту кадмію і цинку у біогеоценозах зеленої мережі Присамар’я Дніпровського // Екологія та ноосферологія. Том. 16. № 3-4. — Д., 2005 – С. 263-272.
 9. Якуба М. С. Розподіл марганцю та свинцю у білоакацієвих насадженнях Присамар’я Дніпровського // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвуз збірн. наук. праць – Вип. 9 (34) – Д.: РВВ ДНУ, 2005. – С.76-86.
 10. Якуба М. С. Залізо у системі «фітоценоз-підстилка-ґрунт» білоакацієвих насаджень зони рекультивації порушених земель Західного Донбасу // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 10 (35) – Дніпропетровськ РВВ ДНУ. 2006. – С. 65 – 74.
 11. Цвєткова Н. М., Якуба М. С. Ретроспективні дослідження стану насаджень білої акації на ділянках рекультивації Західного Донбасу // Питання біоіндикації та екології. – Вип. 11 (№1). – Запоріжжя, ТОВ «Юлік, ЛТД». – 2006. – С. 72-85.
 12. Цвєткова Н. М., Якуба М. С. Мідь у лісових екосистемах Присамар’я Дніпровського // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 11 (36) – Дніпропетровськ РВВ ДНУ. 2007. – С. 15 – 21.
 13. Якуба М. С. Типологічні особливості накопичення важких металів у підстилці та опаді штучних насаджень Присамар’я Дніпровського // Екологія та ноосферологія. – К. – Д., Том 19, № 3-4, 2008 – С. 67 – 77.
 14. Якуба М. С. Фракційний та мікроелементний склад мортмаси насаджень на порушених землях Західного Донбасу // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 37 – Дніпропетровськ РВВ ДНУ. 2008. – С. 167 – 177.
 15. Цвєткова Н. М., Якуба М. С. Підсумки мікроелементних досліджень лісів Присамар’я Дніпровського – до 60-ти річчя комплексної експедиції ДНУ ім. Олеся Гончара // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 38 – Дніпропетровськ РВВ ДНУ. 2009. – С. 67 – 72.
 16. Якуба М.С. Часова динаміка мікроелементного складу ґрунтів біогеоценозів Присамар’я Дніпровського // Вісник Одеського національного університету, Географічні та геологічні науки, Том 14., Вип. 7, 2009. С. 381 – 387.
 17. Іванько І.А., Якуба М.С. Особливості ценоморфічної та екоморфічної структури трав’янистого покриву острова Зміїний // Екологія тв ноосферологія. Том 20. 2009, № 3-4. – С. 91-96.
 18. Якуба М. С., Зверковський В. М. Вміст і розподіл міді у грунтовому покриві острова Зміїний // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 39. – Д.: РВВ ДНУ. 2010. – С. 61-67.
 19. Цвєткова Н. М., Якуба М. С. Екологічна оцінка природних едафотопів Присамар’я Дніпровського за вмістом нікелю // Питання біоіндикації та екології. – Вип. 15 (№2). – Запоріжжя, Дике Поле. – 2010. – С. 145 – 152.
 20. Якуба М.С. Вміст важких металів у компонентах паркових деревних угруповань міста Дніпропетровськ // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 40. – Д.: РВВ ДНУ. 2011. – С. 76-81.
 21. Цвєткова Н.М., Якуба М. С. Мікроелементи у деревних породах біогеоценозів Південного Сходу України // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 44. – Д.: «Ліра». — 2015. – С. 21-27.
 22. Цветкова Н. Н., Тагунова Е. О., Якуба М.С. Тест-система определения содержания марганца в почвах долины реки Самары Днепровской // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 45. – Д.: «Ліра». — 2016. – С. 106 – 110.